מאגר מנהלים מיוחדים של פושטי רגל

הכונס הרשמי מנהל למעשה את הליך פשיטת הרגל של חייבים פרטיים.

חייב שאין באפשרותו לשלם את מלוא חובותיו לנושים השונים יכול לבקש להיות מוכרז כ"פושט רגל". במסגרת הליך פשיטת הרגל משלם החייב את חובותיו לנושים מתוך הנכסים והכספים שנותרו בידו, כאשר בשלב הבא יש באפשרותו לבקש ולזכות ב"הפטר"- הפוטר אותו מתשלום יתרת החוב שלא היה בידו לשלם לנושים ולשוב ולנהל את עסקיו. ההליך מתבצע באישור ביהמ"ש, שהוא אשר קובע בצו, האם המלצות הכונס הרשמי בעניינו של כל חייב יתקבלו, אם לאו. ואולם לעתים קרובות נוטים בתי המשפט לסמוך על המלצות אלו ולקבל את עמדת הכונס הרשמי שהנו בעל ניסיון וידע רב בתחום. במקרים בהם החייבים שפשטו את הרגל היו עתירי חובות אך גם בעלי נכסים, התמנו בדרך כלל בעלי תפקיד, בדרך כלל עורכי דין, אשר פעלו לכינוס נכסי החייב ובשלב הבא למימוש ומכירה שלהם, לצורך כיסוי חובותיו. במקרים אלו שכרם של בעלי התפקיד משולם להם מנכסי החייב הממומשים על ידם לטובת הנושים. במקרים בהם אין לחייב נכסים ועל כן לא ניתן היה למנות בעל תפקיד בשכר, התמנה הכונס הרשמי על פי החוק, כ"ברירת מחדל" למנהל ההליך. הסתבר שבדרך כלל עובדי הכונס הרשמי לא העניקו לתיקים אלו את הטיפול הראוי, לאחר שהם הקדישו את מרבית זמנם לתיקים בהם היו נכסים וכספים ושנדרשה לגביהם עמדתם, באשר למימוש וחלוקה שלהם, בין קבוצות הנושים השונות. וכך משך שנים רבות, הצטברו באגף תיקי פשיטת רגל רבים, שלא טופלו כראוי, לאחר שהיה ברור לממונים על הטיפול בהם שאין כל תוחלת בניהול שלהם. לנושים שפנו אלינו בתיקים אלה וביקשו לדעת מה עולה בגורל הכספים המגיעים להם מהחייב, ניתן בדרך כלל מענה קבוע, כי עדיין אין בתיק כספים לחלוקה. למרות האמור, בחלק מהתיקים בהם היה עלינו לנהל את ההליך כ"ברירת מחדל" הונהגה בשניים ממחוזות האגף -בתל אביב ובחיפה, יוזמה מקומית של מינוי עורכי דין מהשוק הפרטי שהיו בקיאים בתחום ואשר ניהלו את ההליך מטעמנו. התשלום לעורכי הדין שהתמנו בתיקים אלו נעשה מתוך הסכום החודשי, בדרך כלל כמה מאות שקלים, שהושת על החייבים כתנאי להכללתם בהליך פשיטת הרגל. עדיין, לא ניתן היה להותיר על כנו את המצב שנוצר משך שנים רבות ושבו חלק נכבד מהתיקים באגף כלל לא זכו להתייחסות ולטיפול. לנוכח הצפי של הגידול המשמעותי שיהיה בתיקים אלו בשנים הבאות לא ניתן היה שלא לטפל בכך ומיד. היה ברור לי כי יש להסדיר את הנושא לגבי כל מחוזות האגף ולקבוע בכולם אמות מידה ברורות לאופן מינוי מנהלים מטעמנו כל זאת על מנת לייצור שוויון ואחידות בכללי המינוי והפקוח על מנהלים אלו.

במסגרת תפקידי הקודם כיועץ משפטי למשרד המשפטים גיבשתי וקידמתי את הקמתו של מאגר השמאים עבור השמאי הממשלתי במשרד המשפטים. הנהלת המשרד החליטה שיש להפריט את עבודת השמאי הממשלתי, אשר לא יכול היה למלא את כל המשימות שהוטלו עליו ואני נתבקשתי להכין את כל המסמכים הדרושים לפרסום מכרז והתקשרות עם שמאים מהשוק הפרטי שיבחרו להיכלל במאגר של השמאי הממשלתי ואשר יבצעו שומות מטעמו תחת פיקוחו. לא נותר אלא לעשות את ההתאמות הנדרשות ליציאה למכרז, להקמת מאגר כזה של עורכי דין, אשר ישמשו מטעמנו כמנהלים מיוחדים וקבלת החלטה לקריטריונים שנקבע להגשת המועמדות.

 בקידום של יוזמה כזו הייתה גם הענות לפנייה שנעשתה אלי זמן לא רב לאחר כניסתי לתפקיד, של מי שהיה אז ראש לשכת עורכי הדין יורי גיא רון, אשר ביקש ממני לסייע ולפתוח את שורות העוסקים בתחום חדלות הפירעון, פשיטות רגל ופירוקים על ידי מינוי של עורכי דין צעירים לטפל בתיקים שאצלנו. חשבתי שהרעיון נכון, היה בכך רווח כפול, גם סיוע לעורכי דין צעירים המבקשים לעסוק בתחום, לקבל הזדמנות ולהתנסות בכך וגם הרחבת מספר העוסקים בתחום אשר כלל מספר לא גדול של עורכי דין, כשמפעם לפעם היה מי שמתח ביקורת על מצב דברים זה.

כשבחנו את ההתכנות לכך הסתבר לנו ששני אבני נגף ניצבים בקידום שלה. האחת, העיסוק בתחום זה מצריך הבנה וידע מעמיקים של הדינים הספציפיים הרלוונטיים לתחום, חלקם מורכבים, כמו דיני בטוחות וכדו', השנייה, העדרו של מקור תקציבי הולם שממנו ניתן יהיה לממן את פעילות עורכי הדין שיתמנו לתפקיד. בסופו של יום, לאחר התייעצות בפורומים שונים, ברובם עם מנהלי המחוזות ועוה"ד באגף, החלטנו על יציאה למכרז להקמת שני מאגרים נפרדים של רשימות עורכי דין שיטפלו מטעמנו. המאגר האחד, לתיקים שלא טופלו בעבר ושיטופלו על ידי עורכי דין צעירים, לאחר שאלה יעברו הכשרה בקורס משותף ללשכת עורכי הדין ולכונס הרשמי והמאגר השני, של עורכי הדין בעלי ניסיון וותק בתחום, לטיפול בתיקים שנפתחו לאחרונה.

המהלך קרם עור וגידים ובסיומו התמנו על ידנו בכל מחוזות האגף עשרות עורכי דין מהשוק הפרטי אשר הפכו לזרועו הארוכה והחיונית של הכונס הרשמי במיוחד בשנים הבאות, כאשר זרם התיקים של חייבים חסרי אמצעים בהוצאה לפועל שהגיעו אלינו הפך ל"שיטפון" של ממש. אין ספק כי אלמלא נערכנו מבעוד מועד, כבר במהלך שנת 2008 להקמת המאגר למינוי עורכי הדין למנהלים מיוחדים, לא היינו יכולים להשתלט כראוי על כמות התיקים שהגיעה לפתחנו ולטיפולנו בשנים הבאות שלאחר מכן, לאחר שבכל שנה עלתה כמות מספר התיקים של פושטי הרגל שנפתחו אצלנו בעשרות ומאות אחוזים.

השאר תגובה